Dnes jsem narazila na zajímavou knihu (ještě jsem jí nečetla - tedy pokud po přečtení usoudím, že kniha nesplnila má očekávání, tak tento článek smažu). Tato kniha má několik dílů (bohužel se mi podařilo najít v čj pouze Knihu 2 - další díly si tedy asi nepřečtu). Zatím jsem si přečetla ukázku z knihy (= Kniha 2, kapitola 1). Dle této ukázky se kniha zabývá "nejen" historií, ale i filozofickými otázkami, je tam pěkný příběh a spousta věcí okolo (je tam mnoho "vrstev" či oblastí, ze kterých si čtenář může něco odnést). Nevím, jestli je historie v knize popsaná podle pravdy (u historie se to obecně těžko zjišťuje), ale mně stačí, že kniha obsahuje věci, ze kterých se lze mnoho dozvědět (např. úvahy o prostoru a čase, o čakrách, o duši a vesmíru..), takže já nezkoumám, jestli je historie uvedená v knize pravdivá, jelikož si z každého seznámení se s historií odnáším něco jiného než je "vědění pravdivé historie" (odnáším si např. obecné principy tvoření společnosti a různé vztahové souvislosti).

Kniha se jmenuje: "Chronologicko-esoterická analýza rozvoje současné civilizace"
Autor: G. A. Sidorov

Tedy od Knihy 2 mám dle ukázky velká očekávání, ale do tohoto článku vložím ještě jednu ukázku z knihy (nevím, ze kterého je dílu), protože se věnuje tématu, na které jsem odkazovala v rubrice Okult v článku "Sinajský pochod" (tento článek pouze odkazuje na dva externí články). A teď tedy ukázka z této knihy na stejné téma:

- vůbec ne - podíval se na mě ochránce. - U židů byl genetický program přisvojování hotového potřebný nejen služebníkům Amona, ale i žrecům boha Ra či Atona...
- Ale! - upřímně jsem se podivil. - Na co ho potřebovali?
- Proto, aby z židů udělali učitele-mentory pro všechny hybridní etnika planety!
- ??
- Žrecové Ra-Atona z Heliopole měli právě tyto plány. - pokračoval starý. - A zapamatuj si, hochu, že jakkoliv služebníci chaosu maskují svoje akce, před silami tvoření je skrýt nemohou. Žreci boha Ra dobře věděli o plánech svých protivníků. Znali i to, kdo stojí za nimi. Přirozeně věděli i o dědictví Enocha. Právě proto přesídlení potomků dědy Abraháma do Egypta nebránili.
- Pořád ale nechápu, k čemu byl žrecům boha Ra potřebný jejich přisvojovací genetický komplex?
- Podívej, Jiří - nakonec mě šedovlasý nazval jménem - zde máme opět co dělat se záludnostmi psychologie: kdo snadněji převychová zloděje, člověk, který neví co je to krást, nebo bývalý zloděj? Jistěže bývalý zloděj! Ten, který kradl, ale našel v sobě sílu se od kradení odvrátit. Mimochodem, náklonnost ke kradení se také předává potomkům.
- Jako součást přisvojovacího genetického komplexu? - zeptal jsem se.
- Správně, přemýšlet umíš - pochválil mě starý - Nyní chápeš, proč žreci Ra potřebovali genetický blok přisvojování existujícího?
- Ale vždyť s ním samotným se daleko nedostaneš?
- Naprosto správně! S touhou brát, hrabat vše pod sebe obecně velký krok neuděláš. Právě proto se v Egyptě žrecové Heliopole zasadili o všestranné vzdělávání židů. Přesněji o jejich maximální polidštění, bez narušení genetického komplexu "bohovyvolenosti". Ten komplex se snažili ochránit za každou cenu. Ale ochránit tak, aby neovládl vědomí člověka, ale naopak, aby vědomí ovládlo jej. Doufám, že si ve svém životě už potkal mezi židy úžasné lidi? - zeptal se "znachar".
- Jistě, potkal. Jeden z takových je dokonce mým dobrým přítelem.
- No vidíš! - usmál se starý - A teď i víš, odkud vyrůstají kořeny židovské duchovnosti. Z chrámového komplexu Atona-Ra v Heliopolis. O co usilovali žreci boha Světla a Slunce? Jejich plán byl velmi prostý: snažili se prostřednictvím získání židy určitého vědění a prostřednictvím psychologických praktik změnit a pozvednout vědomí těchto na duchovní úroveň stavu pracovníků-tvůrců. Za tím cílem světlé žrecstvo široce využilo i kladů terapie prací, kdy židé spolu se svými spoluobčany Egypťany něco vytvářeli. Pyramidy to nebyly, tady Tóra lže. Ale to už pro nás není podstatné. V Tóře-Bibli se říká, že židé byli v Egyptě otroky. Oni v této zemi získali i vzdělání, i tu duchovnost, která by nedovolila využívat nyní už nepotřebný genetický komplex. Chápeš, proč už nebyl třeba? - zadal otázku šedohlavý.
- Proto, že židy změnili. Polodivoké kočovníky, v zásadě, spotřebitele, proměnili ve tvůrce.
- O chlup neuspěli, mladíku. Ještě deset let a proces by se stal nezvratným. Žreci Amona zasáhli na poslední chvíli. Erupce sopky vytvořila paniku a úžas po celém středomoří. Sami o sobě by žrecové Amona nebyli žrecům Ra-Atona z Heliopole žádnými protivníky. Za prvé, na jejich straně (žreců Ra) stáli panovníci Egypta. Ti byli o jejich dobře informováni. A za druhé, na jejich straně stáli samotní židé. Především židovská elita. Jde o to, že v době odchodu židů z Egypta se v jejich středu pod vlivem žreců Ra už zformoval stav "vládců-úředníků" (v terminologii Levašova - sociální společenská nika. Sidorov rozeznává 5 stavů-tříd společnosti - žrece, vládce-úředníky, pracovníky-tvůrce, otroky na duchu, degeneráty-psychopaty, p.p). A ti lidé byli zasvěceni do tajného plánu žreců Amona. Věděli co je Amon zač a co od nich chcou jeho přisluhovači. Znali i to, že židé jsou pro své pány všeho všudy jen živým nástrojem pro uzurpování vlády na Zemi. Ne pro sebe, jak židům vtloukali do hlavy a ještě stále vtloukají jejich duchovní pastýři rabíni, ale pro "záhadné a mocné neznámé". Duchovní elita židů před žrecy Ra-Atona neměla tajemství. Vzájemná důvěra panovala i mezi stařešiny židů a žrecy Heliopole. Kromě jiného, sluneční žrecstvo opravilo i světonázor židů, na védický. Nyní se v obecných črtách už ani kosmogonie semitů žijích v Egyptě téměř nelišila od egyptské. Když uviděli co se děje, žreci Amona pochopili: ještě trochu a jejich projekt bude odsouzen k zániku. Jejich "ničitelé", potomci Abraháma se nakonec promění v tvůrce. V národ, který bude moci lehce pozvednout hlavu a vést za sebou všechny pozemské hybridní rasy. To znamená, že se na zemi opět nastartuje proces evoluce a hybridé se prostřednictvím cíleného působení na psychiku ze strany jejich duchovních mentorů židů velmi rychle promění v tvůrce...
- To je doopravdy možné? -neudržel jsem se.
- A proč ne? - udiveně se na mně podíval - Ty jako biolog musíš vědět, že degenerativní genetické příznaky jsou vždy druhotné, to znamená nestabilní. A lehce mohou být odstraněny pomocí stabilního působení vůle. Hlavní je, aby to působení bylo...
- Skrze výchovu? - zeptal jsem se.
- Nejen. Především skrze přání samotného člověka změnit se. Od jeho úsilí pozvednout potenciál svého vidění světa na velmi vysokou úroveň... ale tys mě zase přinutil odbočit, hochu. Vrátíme se ke žrecům Amona. Oni, ti žrecové, vida, že jejich projekt visí na vlásku, začali prosit pomoci u svých pánů. Žreci Amona chápali, že je třeba židy co jak možná nejdříve dostat z Egypta. Z dosahu žreců Heliopole s jejich chrámy Ra, Ptaha, Sechmeta, Thotha... a také rychle zničit celou židovskou elitu. Všechny židovské védické žrece a kompletní třídů vládců-úředníků. Ale jak to udělat? Sami židé se k odchodu ze země, která je přijala, nijak neměli. Ani žrecové Heliopole nemínili židy vyhnat nebo pustit na "volnou pouť"... mínění žreců boha Ra sdíleli i vládci Egypta. Konkrétně faraon - Amenhotep. V takové situaci žrecové Amona potřebovali pro uskutečnění svých plánů rychlou demonstraci síly. Za tím cílem vydělili ze svého středu dva prostředníky v Egyptě neznámé magie. Jednoho nazvali Mosech - Mojžíš, druhého Áronem. Nu a mocnou okultní sílu jim poskytli jejich ještěrohlaví patroni. Díky této síle se Mojžíšovi podařilo mít navrch na mágy faraona. Žreci Heliopole vládli magií Síria. V podmínkách jiné hvězdy nebyla magie Síria tak efektivní... Tóra-Bible nám říká, že údajně Mojžíšovi pomohla síla boha Jahveho. Pokud magii nehumanoidů nazveme sílou židovského boha, pak je to tak. Jejich magie, stejně jako magie příchozích z Orionu netrpěla efektem lokálnosti. Byla absolutní. Navíc, současně s úsilím Mosecha propustit, a přesněji vyhnat židy z Egypta, se probudil sto kilometrů severně od Kréty dávno vyhaslý vulkán. Jeho erupce zničila Egyptu spřátelenou Minojskou državu a vytvořila nebývalý chaos v samotném Egyptě. Krátce, demonstrace síly byla kolosální a jak žrecové Heliopole, tak jejich mentor Amenhotep IV. - Echnaton se nepokoušel udržet židy v zemi, a tito, oklamaní kněžími Amona z Egypta odešli.
- Jaktože je oklamali? - zajímalo mě.
- Židům bylo řečeno, že faraon a žrecové boha Ra se v souvislosti s katastrofou postihnuvší říši od židů odvrátili. Že je samotným Egypt odsouzen ke skáze, že se v něm pitná voda proměnila v jedovatou, začali nemoci a velmi brzy do země přijde hlad.
- Erupce Santorina ohromila nejen faraóna a jeho okolí, ale i židy - vytušil jsem...
- Na faraóna a žrece zvláštní dojem neudělala. Oni věděli, s kým mají co do činění a že na protější straně Středozemního moře byla použita seismická zbraň. Proto se o erupci Santorinu egyptské kroniky nikde nezmiňují, - opravil mě starý. - Ale židy následky ohromné erupce skutečně vystrašily. Tady máš pravdu. Ty následky byly hlavní hybnou silou jejich odchodu..
- Co říct - velmi chytré! Dvě mouchy jednou ranou.
- Ne dvě, ale všech deset - přerušil mě volchv - Zapomínáš na zánik Minojské državy, špatnou sklizeň obilnin v Kanaanu, Sýrii a také Egyptě, na spustošení kontinentálních měst Pelasgů a příchod do jejich zemí Achájů ze severu. Fakticky začalo lokální stěhování národů. Vládci Egypta nevěděli, před kým se mají dřív bránit. Zda před Libyjci, Chetity či Núbijci. V ten okamžik se o nešťastné židy nestarali, a tehdy je ovládli žrecové Amona. Vnutili jim svou vůli a co možná nejrychleji je ze země vyvedli na převychování do pouště. Žrecové Amona věděli, že mají co do činění ne s divokou skupinou polokočovníků, ale s nově zformovaným národem. Etnikem, které v duchovním vztahu nebylo níže než hlavní obyvatelstvo samotného Egypta. Do Sinajské pouště spolu s přisluhovači Amona odešly tři zformované židovské stavy-třídy. Mezi židy v ten okamžik nebyli "nedotknutelní" (degeneráti, p.p) ani otroci na duchu. Sami byli vedeni třemi vysoce vzdělanými védickými žrecy. Musíš si do konce života zapamatovat jejich jména. Ti tři představovali pro židy poslední hranici védické obrany. Vrchní žrec-mág se jmenoval Korej, jméno druhého bylo Dafan a třetího Aviron. Tato vskutku ne slabá trojice duchovních stála v cestě zakořenění do vědomí soukmenovců nové ideologické zbraně, známé nám jako judaistické náboženství. Judaizmus byl žrecy Amona vytvořen dříve, ještě v Egyptě, ale byl dlouhou dobu držen v naprosté tajnosti, nevěděli o něm ani židé, ani žrecové Heliopole. Ale když v táboře Židů v Sinaji začaly přípravy na jeho realizaci, dva vyšší stavy židů se vzbouřily. Žrecům se podařilo získat podporu vládců-stařešinů a nemalou část pracovníků. Revolta sílila každou minutou. Zvízězit by tehdy Korej a jeho druhové, nebylo by na zemi tolik běd, kolik dnes vidíme kolem sebe. Ale židovští védičtí žrecové nemohli svým protivníkům odolat. V kritický okamžik se odnikud v táboře židů objevili egyptští vojáci. Byly to jednotky z chrámové ochrany chrámu boha Amona. Dobře vyzbrojení a organizovaní, rychle ovládli tábor a povstání potlačili a podle příkazu svých pánů, oddělili dva vyšší židovské stavy od třetího. Pak, pro poučení budoucích generací vzpurných, je spálili v pomalém ohni ve speciálně vykopaných jamách-pecích. Spálili všechny ty, kteří odmítli přijmout nové náboženství. Jako první šli do ohně tři židovští védičtí žreci. Za nimi větší část duchem nezlomených bojovníků a pracovníků. Tak pro židovský národ skončila jejich sluneční bohovyvolenost. Ale v památce na vysokou civilizační misi pro všechny nově vzniklé hybridní rasy na zemi se židé i dnes nazývají "bohem vyvolení". Rabíni a židovské svaté texty říkají, že židé jsou údajně vybráni na zvláštní misi samotným Jahvem. To je také pravda. Jen jejich druhá mise není tvořivá, ale ničivá. A ještě, mladíku, musíš znát jedno: jednou se síly pořádku na Zemi obnoví. A lidé naší planety budou stavět ve všech zákoutích památníky vítězství nad sionizmem, tajnými spolky a kosmickou globalizací. A bylo by správné a spravedlivé, aby byl na místě smrti dvou vyšších védických židovských stavů, tam, v sinajské poušti, postaven památník 250-ti upáleným hrdinům. Těm, kteří odmítli přijmout judaismus, kteří odmítli být nástrojem cizí zlé vůle, - vyřknouce poslední slova, stařík se na minutu odmlčel.
Pochopil jsem, že ta minuta mlčení je na památku zahynulých. Třebaže tak dávno! Téměř před třemi a půl tisícem let! Ale pro ochránce jako by vše řečené proběhlo teprve včera!
- Když zničili židovskou opozici, žrecové Amona přikročili k "převýchově" duchovně zlomených. Převýchova trvala 42 let... - pokračoval "znachar" ve vyprávění. - Víš, proč ne více ani méně, ale přesně 42 let? - zeptal se.
- Aby se plně vyměnilo pokolení, - odpověděl jsem.
- Správně. Ty moloděc. Právě proto, aby se vyměnilo pokolení. Aby ti, kdo prošli školu žreců Heliopole, všichni vymřeli. Aby nikdo nestál cestě lžím o egyptském zajetí, stavbě pyramid atd. Čtyřicet dva let je minimální magický úsek. Myslím, že už jsi to pochopil... Čtyřicet let na Sinaji žrecové Amona krmili a odívali své nové poddané, ale co je nejhlavnější, prováděli s nimi nepostřehnutelnou genetickou práci. "Besedy na záchranu duše" probíhaly také. V zásadě jim vyprávěli bajky o moci Jehovy. Je to celkem pochopitelné, bylo třeba držet klienty v neustálém strachu. Ale hlavní byla práce s geny. O zákonu genetiky současní ortodoxní vědci ani neslyšeli. A přitom, právě on umožnil domestikaci divokých zvířat... Vždyť sám víš, že za celou historickou epochu nebyl domestikován jediný nový druh zvířete. Magická genetika polí byla dávno zapomenuta...

(Zdroj.)...